Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

De "Algemene verkoopvoorwaarden", die hieronder worden uiteengezet, zijn bedoeld om te kopen van producten en services, op afstand uitgevoerd via internet op probanden.epto.nl behorend bij "Epto" Franco Vitellozzi, gebaseerd op Via XXV Aprile , 12 63900 Fermo (FM) Italië - geregistreerd in het handelsregister van Fermo tot nr.167027 BTW IT01707640445

A - Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

A.1 Alle verkopen door Epto worden beschouwd als onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, die van toepassing zullen zijn en zullen worden opgenomen in de afgesloten verkoopovereenkomst. Geen enkele wijziging, wijziging of overeenkomst die in strijd is met het Bod of het Commerciële Voorstel van Epto of zoals hierin bepaald, heeft effect, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door de contractpartijen, in welk geval de specifieke voorwaarden prevaleren.

A.2 Het aankoopproces gebeurt volgens de stappen aangegeven in het webmenu. Deze stappen omvatten: informatie over het product, informatie over de prijs van het product - de uiteindelijke prijs is die inclusief btw, verzendkosten en, in voorkomend geval, een goederenverzekering, en die aan de gebruiker wordt gecommuniceerd voordat het proces met de acceptatie van de bestelling, in de sectie Verzendkosten - en ten slotte de acceptatie van de bestelling. Op elk moment kan de gebruiker ervoor kiezen om niet verder te gaan met de aankoop.

A.3 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten die door Epto zijn gemaakt via de website ('verkoopvoorwaarden'). Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd. Alle wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de site, in de sectie 'Verkoopvoorwaarden', die in de voettekst van elke pagina van de site wordt weergegeven, gebruikers wordt daarom verzocht om regelmatig toegang te krijgen tot de site en voordat ze een aankoop doen, de meer bijgewerkte versie van de verkoopvoorwaarden.

A.4 Alvorens verder te gaan met de aankoop van Producten via de Website, moet de gebruiker deze Verkoopvoorwaarden aandachtig lezen, die Epto hem ter beschikking stelt in het gedeelte 'Verkoopvoorwaarden' van de Website en die hij mag onthouden en reproductie, evenals alle andere informatie die Epto op de Site verstrekt, zowel voor als tijdens het aankoopproces.

B - Wijze van aankoop / aanvaarding van de bestelling / Sluiting van het contract.

B.1 De aankoop van de Producten, op de Site, kan alleen plaatsvinden na registratie op de Site en is zowel toegestaan ​​voor gebruikers die de kwaliteit van de consument hebben als voor bedrijven / bedrijven / professionals. Personen mogen alleen kopen op voorwaarde dat ze ouder zijn dan 18 jaar.

B.2 Epto behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren die afkomstig zijn van: een gebruiker met wie een juridisch geschil gaande is; door een gebruiker die eerder deze verkoopvoorwaarden heeft geschonden; door een gebruiker die betrokken is geweest bij fraude van welke aard dan ook en in het bijzonder bij fraude met betrekking tot creditcardbetalingen; door gebruikers die valse, onvolledige of onnauwkeurige identificatiegegevens hebben verstrekt of de gevraagde documenten niet tijdig naar Epto hebben gestuurd.

B.3 De klant kan de producten in de elektronische catalogus van Epto alleen bestellen op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en online zichtbaar zijn, zoals beschreven in de relevante informatiebladen. De technische informatie op de site wordt verstrekt door de respectievelijke fabrikanten van de goederen. Daarom behoudt Epto zich het recht voor om de technische informatie van de producten te wijzigen en aan te passen aan die van de producenten, zonder voorafgaande kennisgeving. Het is duidelijk dat het beeld dat bij de beschrijving van een product hoort, mogelijk niet volledig representatief is voor de kenmerken ervan en verschilt qua kleur, maat, producten en accessoires op de foto.

B.4 Door de bestelling te verzenden, stuurt de klant een voorstel naar Epto om het geselecteerde product of de geselecteerde producten te kopen. Het verzenden van de bestelling impliceert de toestemming om te ontvangen van Epto, de daaropvolgende communicatie, uitsluitend gericht op de voltooiing van de conclusie, en de uitvoering van de verkoopovereenkomst. De correcte ontvangst van de bestelling wordt door Epto bevestigd door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat door de klant is meegedeeld. Het antwoord wordt automatisch gegenereerd door het systeem en kan niet worden beschouwd als acceptatie van de bestelling, maar alleen als bevestiging van de ontvangst ervan. Dit bevestigingsbericht bevat de datum en het tijdstip van uitvoering van de bestelling en een 'bestelnummer' dat moet worden gebruikt bij verdere communicatie met Epto. Het bericht bevat opnieuw alle door de klant ingevoerde gegevens, die zich ertoe verbinden om de juistheid ervan te verifiëren en om eventuele correcties onmiddellijk door te geven, volgens de procedures die in dit document worden beschreven. Indien correct ontvangen, kan de bestelling door de klant worden bekeken op de Epto-website in de persoonlijke ruimte.

B.5 Epto behoudt zich het onweerlegbare recht voor om de aankoopaanbieding van de klant te accepteren. In geval van niet-acceptatie van de bestelling, zal Epto dit onmiddellijk per e-mail aan de Klant communiceren.

B.6 Alle prijzen van de op de website gepubliceerde producten zijn in euro's en zijn inclusief BTW en, indien van toepassing, van de RAEE-bijdrage. Bezorgkosten, die kunnen variëren afhankelijk van de gekozen leveringswijze en / of met betrekking tot de gebruikte betaalwijze, zullen tijdens het aankoopproces (in euro en inclusief btw) specifiek worden vermeld, voordat de gebruiker gebonden is van het contract, in het winkelwagentje, in het besteloverzicht en in de e-mail met de orderbevestiging.

B.7 Epto behoudt zich het recht voor om de prijs van de Producten op elk moment en ook, eventueel, meerdere keren op dezelfde dag te wijzigen. Het is wel verstaan ​​dat de prijs van het product die in rekening wordt gebracht aan de gebruiker, de prijs is die wordt aangegeven in het bestellingsoverzicht, weergegeven door de gebruiker voordat de bestelling is geplaatst, en dat eventuele wijzigingen (toe- of afnemend) na de bestelling verzending van de bestelling zelf.

C - Leveringsvoorwaarden.

C.1 De levering van de goederen zal worden gedaan, tenzij anders overeengekomen, onverminderd hetgeen is vastgelegd in de onderstaande clausules. Totdat de goederen onze magazijnen verlaten, heeft de klant het volledige recht om uw bestelling te wijzigen of te annuleren, met uitzondering van die producten die op maat zijn gemaakt voor de klant of die speciaal voor de klant zijn besteld, waarvoor Epto zal de Klant vragen om een offerte of schriftelijk verzoek te accepteren met de speciale voorwaarden.

C.2 De levering wordt beschouwd als gedaan op het moment dat het transportbedrijf de producten aan de klant ter beschikking heeft gesteld en deze het ontvangstbevestigingsdocument heeft ondertekend. Het is aan de klant om het product na ontvangst te controleren en om eventuele reserveringen en claims, verslechtering van het product of de verpakking of gebrek aan overeenstemming in het ontvangstbevestigingsdocument bij dezelfde vervoerder te registreren. Als deze niet zichtbaar zijn, communiceer ze dan zo mogelijk naar Epto, gedurende de 24 uur na ontvangst. Epto kan de levering vóór de afgesproken datum uitvoeren, en ook deelleveringen doen indien zij dit passend achten, hetgeen de levering, verzending van het risico en opbouw van de prijs met betrekking tot genoemde levering zal veroorzaken.

C.3 Het verzamelen van het product in de faciliteiten van Epto: de handtekening van de factuur van aankoop zal crediteren zoals gerealiseerd de levering.

C.4 De leveringsvoorwaarden zijn die welke, op het moment van het plaatsen van de bestelling, verschijnen in de beschikbaarheid van hetzelfde op de website. Bij gelijktijdige bestellingen van verschillende kopers, die zouden kunnen leiden tot het aflopen van mogelijke of definitieve voorraden van een product, kunnen de voorwaarden echter worden gewijzigd, aangezien ze zijn onderworpen aan de volgorde van reserveren en de beschikbaarheid en / of levering van merchandise door leveranciers. Epto zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke vertraging van meer dan 14 dagen op de geplande datum, zodat deze bereid is om de bestelling te handhaven of te annuleren. Als het einde van de voorraad definitief is, moet Epto de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van een mogelijk alternatief, afhankelijk van zijn kenmerken en prijs, zodat de klant kan kiezen tussen de bestelling of de annulering van de bestelling, met als gevolg een terugkeer van het bedrag in het geval van vooruitbetaling. Evenzo geven vertragingen van meer dan tien dagen vanaf de leveringsdatum die zijn overeengekomen om redenen die toe te schrijven zijn aan Epto, de klant het recht om de bestelling te annuleren en in dit geval de bedragen terug te geven die hij had kunnen verwachten.

C.5 Epto is niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen wanneer het te wijten is aan gebeurtenissen die niet te voorzien waren, of die, zelfs indien voorzien, onvermijdelijk waren, of belemmeringen die buiten zijn controle lagen (beide in geval van overmacht en toeval), met inbegrip van, onder andere, daden van de overheid of van de Administratie, eigen of derde partij of algemene arbeidsstakingen, uitsluitingen, burgerlijke onlusten, aardbevingen en andere natuurrampen, gebrek of onmogelijkheid om grondstoffen, voorraden of uitrusting te verkrijgen , gebrek aan functioneren van de faciliteiten, etc.

C.6 Behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden of tenzij anders bepaald in de wet, is Epto niet aansprakelijk voor schade en schade die kan voortvloeien uit de vertraging en / of niet-levering van de goederen, in het bijzonder het verlies van winst of schade of verlies voortkomend uit de vertraging of het verlies van productie die, als gevolg van de vertraging, de Klant kan lijden.

C.7 In het geval van een fout in de levering, kan de klant de bestelling onaangeroerd retourneren, aangezien Epto alleen de retourzendingen accepteert met betrekking tot producten die niet zijn geopend en / of zelfs in de originele en intacte verpakking.

C.8 Afwijkingen van de levering
Alle aankopen van artikelen van door Epto verzekerde reizen voor gebreken of schade.
Om het verkrijgen van schadevergoeding te vergemakkelijken en te beschermen, vragen we u om enkele eenvoudige regels te volgen bij het ontvangen van het materiaal.
WAT MOET U DOEN VOORDAT U DE LEVERING ONDERTEKENT (MET NORIHIUS NOG BESCHIKBAAR)
- Controleer het aantal pakketten dat u ontvangt: het moet hetzelfde zijn als aangegeven in het verzenddocument (of bezorgdienst)
- Controleer de pakketlabels: u moet uw naam en adres vermelden
- Controleer de staat van de plots: ze mogen niet beschadigd of gemanipuleerd zijn (bijvoorbeeld: gesloten met tape is niet origineel maar de drager, de verpakking is beschadigd).

In het geval dat, met de uitgevoerde controles, er een belangrijke anomalie is, de handtekening, het vervoersdocument (ticket of bezorgkoerier) door het plaatsen van de reserveringen, met vermelding van het type anomalie (bijvoorbeeld de reservering). voor 2 ontbrekende pakketten (Es. Reserve met geperforeerde kartonnen hals).
Wanneer u uw pakket opent en u vindt dat de geleverde artikelen niet in overeenstemming zijn met uw bestelling of beschadigd zijn, neem dan contact op met onze klantenservice door het probleem te beschrijven.

D - Prijsfacturen en betalingsmethoden.

D.1 De prijs van het product is geldig op het moment van het sluiten van de bestelling. Epto kan de prijzen wijzigen, die van toepassing zijn vanaf de publicatie op deze website. Epto kan de bestelling pas verzenden nadat is gecontroleerd of de betaling is uitgevoerd.

D.2 In geval van niet-betaling door de Klant, geheel of gedeeltelijk, op de overeengekomen vervaldatum voor een of meer verzendingen van producten, zal Epto kiezen tussen opschorten of annuleren van elke volgende verzending of lopende bestelling, zonder enige aansprakelijkheid voor enige schade of verliezen, inclusief gederfde winst of schade als gevolg van vertraging of verlies van productie veroorzaakt aan de klant. Het voorgaande ontslaat de Klant niet van zijn lopende contractuele verplichtingen, met betrekking tot de verschuldigde betalingen en de ontvangst van producten.

D.3 In het geval van een vertraging in de ontvangst of intrekking van de goederen door de Klant, kan Epto de goederen opslaan voor rekening en risico van de Klant in zijn gebouwen of bij die van een derde, en de Klant is verplicht om te betalen zo veel kosten worden veroorzaakt aan Epto of de derde partij.

D.4 Mogelijke betaalmethoden: Creditcard, PayPal, Amazon Pay, Bankoverschrijving

D.5 In het geval dat de Klant de aankoop doet met een creditcard / bankpas via de webpagina en de verzameling in de winkel doet, zal Epto de producten op elk moment in overeenstemming met de geldende voorschriften bewaren. volgens de voorwaarden vastgesteld door de wet.

D.6 Uitgifte van facturen: Epto zal voor elke bestelling een factuur of ontvangstbewijs uitgeven. Epto waarschuwt dat wanneer de factuur eenmaal is uitgegeven, er geen wijzigingen worden aangebracht, waardoor aan de geldende voorschriften wordt voldaan. De factuur zal worden uitgegeven op naam van het bedrijf - rechtspersoon - of persoon dat de Klant ons op het moment van de realisatie van zijn bestelling aangeeft, waarvoor hij moet zorgen voor de juiste factuurinformatie. No se podrán realizar cambios posteriores a la emisión de la factura. Voor bedrijven is het mogelijk om te factureren en te betalen, vrijgesteld van BTW, alleen als een kopie van het handelsregistercertificaat per e-mail wordt verzonden, wat het bestaan van het bedrijf bewijst. Dit document moet worden verzonden voordat de factuur wordt uitgegeven.

E - Levertijden van de goederen

E.1Levertijd en levering van het product
De verwerkingstijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde producten en van de gekozen betaalmethode. Alle bestellingen, die producten bevatten die op voorraad zijn en waarvan de betalingsbevestiging is ontvangen, worden toevertrouwd aan de koerier, ongeveer in de tijden die online worden weergegeven op de pagina voor het bevestigen van de bestelling. Deze tijden kunnen echter variëren als gevolg van logistieke vereisten.

E.2 Levertijden van de goederen
De goederen worden per koeriersdienst verzonden.

De gemiddelde tijd tussen de bestelling en de bezorging is als volgt::

  • Betaling met creditcard / PayPal / Amazon Pay: 7-9 werkdagen vanaf de datum van de bestelling
  • Betaling bankoverschrijving: 8-11 werkdagen na ontvangst van de betaling
De aangegeven levertijden vertegenwoordigen de tijd die normaal gesproken nodig is om de producten te leveren en worden alleen ter informatie aangeboden, zonder enige verplichting of garantie van zelfrespect per Epto".
Alle producten kunnen alleen op Nederlands grondgebied worden verzonden.

F -Verzendkosten

F.1 De transportkosten zijn zichtbaar door de producten in de winkelwagen in te voeren. Transportkosten zijn GRATIS door heel Nederland. Alle kosten zijn inclusief verzekering tegen transportschade

G -Eigendomsvoorbehoud

G.1 De geleverde goederen, niettegenstaande dat hun directe bezit reeds is overgedragen aan de Klant, zullen eigendom blijven van Epto tot de volledige voldoening van haar prijs. De Koper mag de goederen niet in pand geven of in garantie geven, ongeacht of het om een zekerheidsrecht en persoonlijk, ongeacht de middelen, gaat tot de volledige betaling. Zolang dit niet gebeurt, zal de klant de goederen in goede staat houden en zal deze, naargelang het geval, als eigendom van Epto worden geïdentificeerd. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud houdt niet de vrijstelling in om de uitvoering van het contract te eisen, noch de vergoeding van schade en verliezen.

G.2 In geval van niet-naleving van het aan te wijzen verbod, en onverminderd de acties die kunnen worden ondernomen, wijst de Klant uit hoofde van dit document uitdrukkelijk de zekerheid voor een eventueel tegoed ten gunste van Epto, de kredieten dat zij ten gunste van derden ontstaan ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke verzending of omzetting van de goederen waarvan de prijs in zijn geheel niet is vervuld.

G.3 In geval van inbeslagname of enige tussenkomst door derden van de goederen waarvan de prijs niet volledig is betaald, zal de Klant uitdrukkelijk het bestaan van dit eigendomsvoorbehoud vermelden en Epto onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen.

H - Herroepingsrecht

H.1 Het herroepingsrecht is alleen geldig voor particuliere klanten, niet voor zakelijke klanten (B2B) of voor zelfstandigen. De klant kan zich binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product vrijwillig uit het contract terugtrekken. De klant kan de terugbetaling van de prijs aanvragen, volgens hetgeen in het oprichtingsdocument is vastgelegd, door middel van een aanbetaling op rekening of een korting op het bedrag van het product in een nieuwe bestelling.

Hoe het herroepingsrecht te verkrijgen:

- Gebruik de optie "Ondersteuning na verkoop" in uw "Persoonlijke gebied" en selecteer de juiste optie.
- Een bericht op alle mogelijke manieren verzenden: online, e-mail, fax; verzenden heeft het herroepingsformulier ingevuld (FORMULIER);
Het herroepingsrecht wordt als uitgeoefend beschouwd indien de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht heeft verzonden vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen na ontvangst van het product.

H.2 Om ervoor te zorgen dat u niet in de problemen raakt met de terugkeer, zullen wij ervoor zorgen dat u het artikel bij u ophaalt. U hoeft het product niet naar ons magazijn te sturen.

H.3 In alle gevallen moeten de geretourneerde producten in hun originele staat zijn, zonder enig spoor van montage of slijtage. Elk product dat niet in dezelfde staat verkeert als waarin het werd geleverd en dat bijzonder incompleet, beschadigd of gebruikt zou zijn, wordt niet teruggenomen.

H.4 De geschatte totale retourkosten worden weergegeven in de volgende tabel:

-ongeveer € 29,00 met een gewicht van 0,01 Kg. tot 10 Kg.
-ongeveer € 49,00 met een gewicht van 10,01 Kg. tottottot 20 Kg.
-ongeveer € 79,00 met een gewicht van 20,01 Kg. tottot 30 Kg.
-ongeveer € 99,00 met een gewicht van 30.01 kg tot 50 Kg.
-ongeveer 24,00 € voor elke 20kg gewicht van meer dan 50kg.

De kosten kunnen stijgen afhankelijk van de waarde van de goederen om te zorgen voor meer dan 500 euro bedrag.
Vergoedingen worden in rekening gebracht en in mindering gebracht op de terugbetaling;

H.5 Afgezien van deze veronderstellingen, stemt de verkoper ermee in om elk product geretourneerd in zijn originele staat te retourneren met enig betaalmiddel uiterlijk binnen 14 dagen volgens de voorwaarden van de wet. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt voor de bestelling (behalve uw uitdrukkelijke toestemming voor een terugbetaling met een ander betaalmiddel).

I - Juridische garantie van overeenstemming

I.1 Juridische garantie van overeenstemming

In overeenstemming met de bepalingen van Koninklijk Wetgevingsdecreet 1/2007, genieten alle producten die door Epto worden verkocht, van een wettelijke garantie van overeenstemming die twee jaar geldig is voor nieuwe producten, dat wil zeggen dat deze reageert op het gebrek aan overeenstemming manifest zichzelf binnen twee jaar na levering.

Echter, alleen als het defect of gebrek aan overeenstemming van het product zich gedurende het eerste half jaar manifesteert, is het duidelijk dat het vonnis al bestond toen het product werd geleverd, tenzij het tegendeel bewezen is of wanneer dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product. product, of de aard van het gebrek aan overeenstemming.

De consument moet Epto, het gebrek aan overeenstemming van het artikel, binnen een maximum van twee maanden op de hoogte brengen, aangezien hij op de hoogte wordt gebracht. Als u niet binnen deze tijd communiceert, betekent dit niet dat u de garantie verliest. De consument is echter verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de vertraging van de communicatie.

Als het gebrek aan conformiteit na de eerste zes maanden blijkt te zijn van de garantie, zal het proberen een probleem te produceren, en dat is niet veroorzaakt door onjuist gebruik of slijtage. Om dit te doen, raden wij u aan een expert te vragen, wiens kosten door de consument worden gedragen, om de oorzaak van het gebrek aan overeenstemming te verduidelijken en die niet is veroorzaakt door onjuist gebruik of slijtage. Als dit bewijst dat de fout van de fabrikant is, hebt u recht op de garantie.

Al onze producten worden gegarandeerd door de fabrikant, de voorwaarden en de duur daarvan worden aangegeven op de website en mogelijk op het garantieformulier dat bij de geleverde producten hoort. Deze garantie is beperkt tot het vervangen van defecte producten. De wijziging heeft geen invloed op de oorspronkelijke garantiedatum als het activum minder dan 7 (zeven) dagen bedraagt. De garantie dekt geen gebreken die het gevolg zijn van een fout in de montage van de klant, noch de gevolgen van gebruik die niet in overeenstemming zijn met het gebruik waarvoor het is bedoeld.
De garantie is niet gegarandeerd als de voorwaarden voor normale opslag, installatie, gebruik en onderhoud door de klant niet worden gerespecteerd. Wanneer de garantie niet van toepassing is, zijn de retourkosten de verantwoordelijkheid van de klant.
De Europese Unie heeft een portaal opgezet om ontevreden klanten te helpen. In het geval van klachten over goederen of diensten, die u via internet van ons zou hebben gekocht, kunt u een neutrale instantie voor de beslechting van geschillen vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr , om een ​​buitengerechtelijke oplossing te bereiken.

I.2 Financiële handelsgarantie van de fabrikant

Alle producten die door Epto worden verkocht, omvatten de officiële producentengarantie, naast fabricagefouten, ook dekking van schade die optreedt tijdens de garantieperiode.

Merk op dat de meeste fabrikanten effectieve reparatieservices hebben in de buurt van het huis of via de online ondersteuningssite. Veel problemen worden opgelost door de richtlijnen van deze middelen te volgen, zonder het product naar een servicecentrum te sturen. U wordt sterk aangeraden om de productdocumentatie of online-ondersteuning van de fabrikant te raadplegen wanneer u op de hoogte bent van de contractuele garantiegegevens.


Epto beperkt zich tot het toepassen van de voorwaarden die zijn vastgelegd onder de garanties van elke fabrikant.

J - Bescherming van gegevens en gebruik van de gegevens van de Klant. Privacybeleid

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Epto de tijdens het contract verstrekte gegevens als een noodzakelijke vereiste voor dit contract gebruikt en deze aan derden meedeelt die nodig zijn voor de juiste uitvoering van het contract en de levering van de bestelling, vervoerders of banken, bijvoorbeeld . Bovendien kan Epto andere gegevenscommunicaties maken waarin wettelijk is voorzien, evenals procesgegevens in Nederland of in een ander land van de U.E. waar het faciliteiten of servers heeft en internationale doorgifte van gegevens naar landen die geen lid zijn van de EU, waarvoor de klant uitdrukkelijk akkoord gaat, alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet en onverminderd het recht op toegang, verwijdering, rectificatie of oppositie, die de Klant op elk moment en op elke mogelijke manier kan uitoefenen, naar het Epto-e-mailadres.

K - Reclames

K.1 Elke klacht moet worden gericht aan
Epto
Via XXV Aprile 12
63900 Fermo (FM) Italië.

of door het formulier in te vullen Contáctenos

L - Toepasselijk recht, arbitrage van consumenten en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden gereguleerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Niettegenstaande het voorgaande, de partijen onderworpen aan het gerecht van de woonplaats van de klant, voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, toepassing, compliance, enz. van dit contract, tenzij de klant is niet een bedrijf, een zelfstandige of een rechtspersoon is, in welk geval de bevoegde rechter van de statutaire zetel van Amazon Marketplace, uitdrukkelijk elke andere af te zien zal zijn.

De uiteindelijke ongeldigheid, geheel of gedeeltelijk, van een van de algemene of specifieke, heeft geen invloed op de geldigheid van het contract, na de integratie van de wil van de partijen met betrekking tot de levering van wat dan ook, en dat andere voorwaarden volledig van toepassing.

De klant erkent dat hij weet dat de inhoud van deze overeenkomst, niet alleen voor zijn schrijven op de factuur, maar ook omdat de bepalingen en voorwaarden uitgebreid tot hetzelfde worden blootgesteld aan het publiek op de lokale EPTO, en op de website probanden.epto.nl

M - Termen

De voorwaarden in dit document kunnen worden gewijzigd door Epto zonder voorafgaande kennisgeving en is geldig vanaf de datum van publicatie op de website probanden.epto.nl